Algemene Voorwaarden 2018

Versie 0.1

Minhaj Uitvaartfonds

1.        De Partijen

1.1. MUF = Minhaj Uitvaartfonds. Het fonds is een project van Stichting Minhaj Welfare Foundation Nederland.

1.2. MWF = Stichting Minhaj Welfare Foundation. Het moederorgaan van de Uitvaartfonds. Statutair is dit de eindverantwoordelijke partij en de rekeningen staan op naam van deze stichting.

1.3. Lid = Degene die ingeschreven en betalend lid is en dienstverlening verwacht bij overlijden van zichzelf of ingeschreven familielid. De voorwaarden om tot lid gerekend te worden zijn hieronder uitgewerkt.

1.4. Met ‘partijen’ worden MUF en het lid bedoeld. De twee partijen die onderling een overeenkomst aangaan.

2.        De Algemene Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn bindend voor de partijen voor de duur van de lidmaatschap.

2.2. De voorwaarden worden zo nu en dan bijgewerkt en zullen per e-mail tijdig worden gecommuniceerd naar de leden. Tevens zal de laatste versie van de algemene voorwaarden worden geplaatst op de website.

3.        Lidmaatschap

3.1. Acceptatie van lidmaatschap:

3.1.1. Het lidmaatschap start nadat de betaling bij ons op de rekening binnen is gekomen en u daar een ontvangstbevestiging van heeft ontvangen. Tijdens de eerste drie maanden van de lidmaatschap bent u wel lid, maar wordt alleen de uitvaart gefinancierd bij sterfte door ernstig ongeval. Overige sterftegevallen zijn de eerste drie maanden van lidmaatschap uitgesloten.

3.1.2. De volgende gevallen worden niet geaccepteerd als lid: iemand die terminaal ziek verklaard is, iemand die ernstig ziek is, iemand die in een levensbedreigende situatie verkeert (voor start van de lidmaatschap), iemand die 51 jaar of ouder is (tijdelijk uitgesloten van inschrijving) en iemand waarvan achteraf blijkt dat het overlijden al verwacht werd. Deze regels gelden voor zowel voor het hoofd van de familie, als voor meeverzekerden.

3.1.3. Tevens is dit een voorziening voor moslims, volgens religieuze voorschriften van Ahl-us-Sunnah. Bij twijfel kan om een getuigschrift worden gevraagd.

3.1.4. Indien blijkt dat deze informatie vooraf bekend was, zal MUF niet overgaan tot dienstverlening bij overlijden.

3.1.5. Indien na uitkeren van vergoedingen bekend wordt dat deze informatie voor inschrijving al bekend was, dan zal MUF overgaan tot juridische procedures om de financiën terug te vorderen.

3.2. Familie

3.2.1. Familieleden (ouders met kinderen t/m 18 jaar) kunnen gezamenlijk ingeschreven zijn als lid. Het hoofdlid is de oudste persoon in de familie die anderen kan meeverzekeren. Bij families wordt de eenmalige en jaarlijkse bijdragen berekend aan de hand van de leeftijd van het hoofdlid.

3.2.2. Familiebanden worden slechts geaccepteerd indien deze aantoonbaar zijn. Beide partners dienen ingeschreven te staan op hetzelfde adres.

3.3. Contributie bij individuele inschrijving

Leeftijd aanvrager bij inschrijving Jaarlijkse contributie Eenmalig bedrag bij toetreding
19 t/m 30 € 50 Geen
31 t/m 40 € 65 € 50

(Inschrijving voor 1 maart 2018 gratis)

41 t/m 50 € 65 € 650
51 t/m 60 Inschrijving voor 51 en ouder is mogelijk vanaf 2019
61 t/m 65

 

3.4. Contributie bij familie inschrijving

Leeftijd oudste familielid bij inschrijving Jaarlijkse contributie Eenmalig bedrag bij toetreding
19 t/m 30 € 100 Geen
31 t/m 40 € 130 € 100

(Inschrijving voor 1 maart 2018 gratis)

41 t/m 50 € 130 € 1300
51 t/m 60 Inschrijving voor 51 en ouder is mogelijk vanaf 2019
61 t/m 65

 

3.5. Geldigheid lidmaatschap

3.5.1. Een lidmaatschap is slechts geldig als de contributie van het hele jaar tijdig is overgemaakt. In de regel dient de overschrijving uiterlijk 31 januari van het desbetreffende jaar op de rekening bijgeschreven te zijn.

3.5.2. Indien inschrijving gedurende het jaar plaatsvindt, dient zo snel mogelijk het bedrag voor dat jaar overgemaakt te worden.

3.5.3. Een lid beëindigt lidmaatschap middels schriftelijke opzegging en/of het stoppen van de jaarlijkse bijdragen. Indien dit gebeurt na betaling van de bijdrage voor dat jaar, dan zal geen restitutie plaatsvinden.

3.5.4. Bij verhuizing naar het buitenland kan iemand ervoor kiezen lid te blijven, mits het lid de jaarlijkse bijdragen blijft betalen. Echter, dit dient met MUF vooraf afgestemd te worden, zodat wij per land kunnen verkennen of en hoe wij de dienstverlening in dat land kunnen verzorgen. MUF kan omtrent verhuizing vooraf geen garanties geven.

3.6. Beëindiging lidmaatschap

3.6.1. Als uw lidmaatschap wordt beëindigd, vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats. Dit is ongeacht de keuze van het lid om zich uit te schrijven of als MUF het lid uitschrijft wegens het niet naleven van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden (zoals het verschaffen van incorrecte informatie).

3.6.2. Indien het bedrag niet uiterlijk 31 januari is bijgeschreven op de rekening van MUF, heeft MUF het recht om zonder verdere berichtgeving het lid uit te schrijven, met alle gevolgen van dien.

4.        Informatievoorziening

4.1. Om in aanmerking te komen voor de dienstverlening bent u verplicht volledige en correcte informatie te voorzien. Bij belangrijke wijzigingen dient de MUF hiervan op de hoogte gesteld te worden.

4.2. MUF zal leden primair op de hoogte houden via e-mail. MUF is bereikbaar via uitvaartfonds@minhaj.nl en reageert doorgaans binnen 2 werkdagen.

5.        De dienstverlening

5.1. Minhaj Welfare Foundation zal het financieren en verzorgen van overlijdensgevallen vanaf 1 januari 2018 starten voor degenen die bevestigd lid zijn.

5.2. MUF zal de uitvaartdiensten niet zelf uitvoeren, maar voor het lid coördineren en uit het fonds vergoeden. De diensten die hieronder vallen, zijn:

5.2.1. Leveren van uitvaartkist (lichtgewicht kist bij repatriëring)

5.2.2. Transport overledene

5.2.3. Staatsievervoer (opbaring naar begraafplaats)

5.2.4. Formaliteiten vervroegd begraven (officier van justitie)

5.2.5. Lijkbewassing inclusief benodigdheden & lijkwade (kafan)

5.2.6. Akte van overlijden

5.2.7. Janazah gebed laten plaatsvinden in een nabijgelegen locatie

5.2.8. Bij repatriëren: cargovlucht van overledene en een additioneel vliegticket voor een familielid (tot een maximum van 1.000 euro).

5.2.9. Bij begraven in Nederland: Afstemming met begraafplaats, reserveren van graf en afstemmen m.b.t. grafrust.

5.3. Bij begraven in Nederland dient rekening gehouden te worden met sterk afwijkende begraafkosten per gemeente. MUF kan niet per gemeente hetzelfde aantal jaren grafrust garanderen en zal met de voorwaarden jaarlijks een overzicht plaatsen op de website waar de bepalingen per gemeente zijn omschreven. Wij zullen hier de vier grootste steden van Nederland in meenemen.

5.4. Indien het overlijden plaatsvindt in Pakistan, dan zal een geldbedrag van 2.000 euro ter beschikking gesteld worden en een vliegticket voor een familielid. Er dient wel een akte van overlijden aangeleverd te worden.

5.5. Indien het overlijden plaatsvindt in een ander land dan Pakistan of Nederland, zal MUF niet de kosten vergoeden van transport naar Nederland toe. MUF adviseert alle leden om de eigen reisverzekering en zorgverzekering te controleren op transport van lijk naar Nederland. Vanaf Nederland gelden dezelfde voorwaarden en diensten als voor iemand die in Nederland overlijdt.

5.6. Bij additionele wensen, omtrent bijvoorbeeld de kist of uitvoer van de uitvaartdiensten, is het niet aan de fonds om deze uit te voeren of te financieren. MUF kan wel helpen bij het in contact brengen met de uitvaartondernemer zodat partijen onderling kunnen afstemmen welke additionele diensten tegen welke additionele kosten acceptabel zijn voor het lid. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om hierover tijdig te communiceren naar MUF toe.

6.        Uitzonderlijke situaties

6.1. Minhaj Uitvaart Fonds is een fonds, geen verzekering. Derhalve, als er meer overlijdens plaatsvinden in een jaar dan de fonds op dat moment kan financieren, zal in dat uitzonderlijke geval een oproep gedaan worden aan alle leden voor een eenmalige bijdrage aan het fonds. Alle leden zijn verplicht hieraan deel te nemen.